Naša Farnosť

Okolo roku 1280 rehoľníci Božieho hrobu, ktorí sa nachádzali na území mesta mali za potrebu vybudovať si Kostol.

Fotogaléria

Pozrite si našu fotogalériu, kde nájdete fotky z udalostí našej farnosti. 

Najnovšie fotky

Napíšte nám

Kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár. Rýchla a jednoduchá forma ako nás môžeťe osloviť.

Liturgický program

 

Program a čas svätých omší  a pobožností v Hanušovciach n/T aj na filiálkach - v Pavlovciach, v Radvanovciach, v Babií a v Medziankach.

 

Kalendár

Páči sa vám stránka?

áno, páči sa mi - 67.9%
nie, nepáči sa mi - 3.6%
chcelo by to ešte doladiť - 28.6%
neviem to posúdiť - 0%

Celkový počet hlasov: 28
Hlasovanie je ukončené o: 14 sep 2016 - 00:00

Prihlasenie

Kto je on-line

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line

ŠTATISTIKA

TOPlist

Kostol

Okolo roku 1280 rehoľníci Božieho hrobu, ktorí sa nachádzali na území mesta mali za potrebu vybudovať si kostol. Tento ranogotický kostol bol a je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej, z roku 1332 existuje farská pečať, na ktorej sa vedľa textu nachádza vyobrazenie patrónky chrámu, farnosti a mesta. Na základe doterajších poznatkov sa predpokladá, že pôvodný kostol bola dnešná svätyňa súčasnej stavby kostola, pozdĺžna stavba s jedným oltárom a jedným vchodom. V štrnástom storočí bol pôvodný kostol predĺžený a bola k nemu pristavená sakristia. Kanonická vizitácia farnosti z roku 1813 hovorí o „smutnom“ stave kostola, ale takisto dáva údaje o interiéri kostola, spomína hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie a bočné oltáre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a oltár sv. Jána Nepomuckého. Vizitácia spomína aj maľby na stenách kostola: Premenenie Pána, Panna Mária, dva obrazy sv. Jána Krstiteľa. V roku 1882 bola obnovená strecha kostola, v roku 1895 bola nanovo zastrešená kostolná veža, v nasledujúcich rokoch bola opravená omietka, 7. novembra 1937 bol posvätený a následne osadený nový kríž na veži a v roku 1959 sa uskutočnili menšie korekcie na hlavnom oltári. V júli 1982 sa začala komplexná reštaurácia kostola, tak exteriéru, ako aj interiéru. Strecha kostola bola pokrytá medeným plechom, budova kostola bola izolovaná, v priebehu roka 1983 vnútrajšok chrámu dostal novú omietku a nový náter.

V roku 1984 sa pokračovalo výmaľbou kostola, ktorú viedol umelec Adolf Cerhák z Červeného Kostelca. Práce boli ukončené 6. októbra 1984. 

 
Posledná renovácia kostola sa uskutočnila v roku 1997. V spolupráci s pamiatkovým úradom bola zreštaurovaná svätyňa a archeologicky odkrytý a následne uzavretý vchod do krypty pod ňou. V kostole bola uložená nová dlažba, osadené nové okná, nový oltár – bohoslužobný stôl a ambona z mramoru, tiež boli zmenšené bočné oltáre a hlavný oltár a obnovené boli všetky nástenné maľby a sochy. Umelecké práce viedol ak. maliar p. Milkovič. Bola zreštaurovaná kamenná krstiteľnica z 15. storočia a tiež ryté nástenné štíty s dvojitým kotvovým krížom z čias pôsobenia johanitov nachádzajúce sa vo svätyni, ako aj gotický strop s krížovou klenbou. Interiér kostola zdobia tieto sochy: na hlavnom oltári po bokoch obrazu Nanebovzatia Panny Márie – obraz hlavného oltára má rozmery 185 x 130 cm, sú sochy sv. Cyrila a Metoda – výška 125 cm, na ľavej strane na konci svätyne je bočný oltár so sochou sv. Jozefa pestúna v strede – 135 cm, po bokoch sú sochy sv. Anny – 100 cm a sv. Jána apoštola – evanjelistu – 100 cm. Na pravej strane sa nachádza bočný oltár so sochou a ku cti Božského srdca Ježišovho v strede – 150 cm, po stranách sú sochy Panny Márie Lurdskej – 105 cm a sv. Alžbety – 105 cm. Okrem nich sa pri bočnom vchode nachádza socha sv. Antona – 100 cm.

Po pravej strane bočného oltára sa zhotovuje Boží hrob, na ľavej strane jasličky.

Farské objekty

Objekt fary

Budova rímskokatolíckej fary sa nachádza na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou. Z minulosti sa o farskej budove nezachovali žiadne správy. Až kanonická vizitácia z roku 1813 hovorí, že farár nemá faru, len akúsi drevenú, polorozpadnutú stavbu. Nevie sa kedy a či bola táto stavba opravená, avšak je známe, že v roku 1850 dal zemepán Desewffy postaviť novú farskú budovu. Táto sa nachádzala na mieste, kde stojí súčasná farská budova. Bola to pozdĺžna prízemná stavba, ktorá bola asanovaná v roku 1984, kedy sa začalo s výstavbou dnešnej farskej budovy. K nej bola v roku 1998 pristavená prístavba pre kaplána.
 

Katolícky dom

 

Na Budovateľskej ulici sa nachádza Katolícky dom s priľahlou záhradou. Tento dom dostala rímskokatolícka cirkev v Hanušovciach nad Topľou na základe závetu zosnulého p. Onderišina. Dom prešiel komplexnou úpravou, bola k nemu pribudovaná prístavba, na prízemí prispôsobená pre účely kaplnky a na poschodí pre ubytovacie a spoločenské účely. V Katolíckom dome sa konajú stretnutia detí, nácviky miestnych zborov, duchovné obnovy a stretnutia rozličných farských hnutí a spolkov.

Komunitné centrum

Rómske komunitné centrum v Hanušovciach nad Topľou

 

Birmovka
V roku 1998 IPCR (Informačno poradenské centrum pre Rómov) v Prešove zriadilo Komunitné centrum v Hanušovciach nad Topľou. Cieľom tohto projektu bolo, prostredníctvom pôsobenia a činnosti Komunitného centra Hanušovce nad Topľou, zvyšovať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň u rómskych obyvateľov, šíriť osvetu, napomáhať riešeniu rómskej nezamestnanosti, zlepšovať medziľudské vzťahy a tak dopomôcť k vytvoreniu lepších podmienok pre začlenenie sa Rómov do aktívneho spoločenského diania. Prevádzka centra zahŕňa predškolskú prípravu rómskych detí, písanie domácich úloh školopovinných detí, ako aj ich doučovanie. Komunitné centrum slúži aj na pastoračné účely, pomáha uspokojovať duchovné potreby miestnych Rómov. Úzko spolupracuje s rímskokatolíckym farským úradom v Hanušovciach nad Topľou.
Karneval

 

 

Ružencové bratstvo

 

   

 

 
 
Bratstvo Sv. ruženca

 

Panna Mária

 

Bratstvo živého ruženca bolo založené v Hanušovskej farnosti v januári 1904. Záznamy o vzniknutí ruženca neboli evidované (ani nie je možné zistiť počet ruží). V roku 1995 bolo obnovené ružencové bratstvo a zaevidované u dominikánskej rehole v Košiciach. Hanušovská farnosť do roku 2003 zaevidovala vo farnosti a filiálnych obciach 33 ruží. A to v Hanušovciach nad Topľou 17 ruží, v Pavlovciach 7, v Radvanovciach 3, v Medziankách 3 a v Babí tiež 3. V roku 2003 nastala reorganizácia v ružencovom bratstve a to z toho dôvodu, že pápež Ján Pavol II. rozšíril sv. ruženec o jedno tajomstvo - tajomstvo svetla. Z toho dôvodu sa museli aj ruže z pätnástich členov rozšíriť na dvadsať-členné ruže. Počet ruží sa znížil v Hanušovciach na 13, v Pavlovciach na 5, v Radvanovciach na 3, v Medziankách na 2 a v Babí tiež 2. Celkový počet ruží k roku 2007 je 24 ruží.

 

 

REFORMA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA PRI KOSTOLE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE V HANUŚOVCIACH NAD TOPĽOU

 

Promótor pre ruženec na Slovensku P. Melichar Matis OP 13. februára 2014 vykonal pre členov a veriacich, ktorí majú záujem o členstvo v ružencovom bratstve duchovnú obnovu.  V nej priblížil históriu Živého ruženca ktoré vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku (1799 – 1862). Zásluhou dominikánov sa modlitba posvätného ruženca a ružencové bratstvá rýchlo rozšírili v západnom kresťanstve a dominikáni sa stali ich hlavnými šíriteľmi. Vysvetlil čo  je zmyslom ružencových bratstiev, aké vlastnosti by mali charakterizovať člena  RB, aké práva a povinnosti vyplývajú pre členov RB zo stanov a aký úžitok prináša členstvo v RB.

Ružencové bratstvo tvorí spoločenstvo členov Živého, Svätého a Večného ruženca. Ružencové bratstvo vzniká iba vtedy, ak má Živý ruženec. Cieľom ružencového bratstva je prehlbovať svoj osobný vzťah k Bohu prostredníctvom konteplatívnej modlitby posvätného ruženca, ktorou si prostredníctvom tajomstiev radostného ruženca, ruženca svetla, bolestného ruženca a slávnostného ruženca pripomíname významne udalosti zo života nášho spasiteľa Ježiša Krista. Vstupom do ružencového bratstva sa jeho člen zaväzuje, že bude prechovávať osobitnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii, Kráľovnej posvätného ruženca. Vyberoe so jedmú z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Tým na seba berie záväzky, nesplnenie ktorých ho síce neviaže pod hriechom, ale má sa usilovať o to, aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami. Tento záväzok musí plniť sám, nemôže ho plniť za neho iná osoba. Ak počas členstva v ružencovom bratstve členovi už nevyhovuje forma modlitby posvätného ruženca, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť niektorú z ďalších dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z ružencového bratstva.  

Ružencové bratstvo pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou má bohatú históriu. Ku koncu februára 2014 ružencové bratstvo tvorilo 12 ruží živého ruženca s 240 členmi. Hlavným horliteľom ružencového bratstva od roku 2003 až do reformy RB bol Emil Imre. So všetkou zodpovednosťou organizoval činnosť RB,  rozvíjal aktivity smerujúce k zapájaniu veriacich  do Živého ruženca vytváraním nových ruží nielen pri farskom kostole ale aj na filiálkach.  Aktívne spolu s horliteľmi Hatalovou, Šimovou, Štepitovou, Farbarovou, Martančikom, Liškovou,   Krištofovou, Gašparovou, M. Horvátovou a D. Horvátovou organizoval stretnutia živého ružencového bratstva, ako aj účasť na modlitbách posvätného ruženca pre rádio Lumen. Horliteľ ružencového bratstva spolu s horliteľmi ruží boli osobným príkladom pre členov RB za čo im patrí hlboká úcta a vďaka.  

Na základe vôle členov ružencového bratstva prejavenej na duchovnej obnove  uskutočnila sa reforma RB v súlade s novelizovanými stanovami ružencových bratstiev na Slovensku. Členovia ružencového bratstva, ale aj ostatní veriaci sa mohli v čase od 9.3.2014 do 30.3.2014 rozhodnúť pre slobodné členstvo v niektorej z foriem ruženca. Každá z týchto foriem má osobitné pravidlá:

Živý ruženec– každý člen je povinný sa denne pomodliť jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov, za živých i zosnulých členov ružencového bratstva, za rehoľu Dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov). Členovia sú povinný raz za mesiac (každú prvú nedeľu sa zúčastniť spoločnej modlitby, po ktorej sa uskutoční výmena tajomstiev. Výnimkou sú iba čestní členovia, ktorí z dôvodu úbytku duševných síl vyplývajúcich z choroby alebo staroby nemôžu sa zúčastňovať spoločnej modlitby a výmeny tajomstiev.

Svätý ruženec– člen má povinnosť pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné a slávnostne) za jeden týždeň, nie je viazaný účasťou na spoločných stretnutiach členov Živého ruženca.

Večný ruženec– člen raz za jeden mesiac alebo raz za rok si zvolí „čas bdenia“, kedy sa pomodlí celý posvätný ruženec na základné úmysly. Nie je viazaný účasťou na spoločných stretnutiach členov Živého ruženca.  

Do ružencového bratstva pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou do Živého ružencasa prihlásilo 168 veriacich. Podľa stanov bolo vylosovaných 8 živých ruží z toho 7 úplných 140 členov a jedna neúplná 11 členov a jedná ruža čestných členov (nad 70 rokov) 17 členov.

Vo Svätom ruženci je registrovaných 29 členov z ktorých 11 má kombináciu s inou formou členstva v RB.

Formu Večného ruženca si zvolilo 5 veriacich.

Ružencové bratstvo pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou má všetky tri formy členstva. K 30.3.2014 je v ružencovom bratstve spolu 202 členov.

Dňa 30.3.2014 členovia ružencového bratstva za účasti p. kaplána Mgr. Jozefa Nemašíka uskutočnili voľby horliteľov, členov finančnej komisie RB a horliteľa RB. Volieb sa zúčastnilo 167 členov. Za nových horliteľov boli zvolení:

Ruža č. 1       Mária Šmidová                  Ruža č. 2        Iveta Čabalová

Ruža č. 3       Ladislav Babica                  Ruža č. 4       Anna Vargová

Ruža č. 5       Štefan Horvát                     Ruža č. 6        Mária Farbarová

Ruža č. 7       Mária Brindzaková             Ruža č. 8       Michaela Krištofová

Ruža č. 9       Agáta Ivančová 

Horlitelia ruží následne zvolili horliteľa ružencového bratstva Ladislava Babicu. Členovia ružencového bratstva v súlade so stanovami si zvolili členov finančnej komisie ktorými sú L. Babica, A. Daňková a A. Ivančová.

Ružencové bratstvo je otvoreným a živým spoločenstvom zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca prostredníctvom modlitby ruženca. Pozývame aj ďalších veriacich našej farnosti, aby sa pridali k tomuto spoločenstvu.  

Ing. Ladislav Babica

 

Rehoľné sestry

Komunita Milosrdných sestier Sv. Kríža v Hanušovciach nad Topľou - tohoto času sme bez rehoľných sestier.

 

Spoločenstvo v Hanušovciach nad Topľou vzniklo na základe želania vdp. dekana Jána Švec-Bilého, ktorý bol vo farnosti farárom a chcel, aby sa príchodom sestier obnovil vo farnosti rehoľný život po takmer 400 rokoch. 9. augusta 2000 prišli prvé rehoľné sestry sr. Anna Šuttová a sr. Juliana Hucíková.

Nasťahovali sa do domu prestavaného na kláštor s vlastnou kaplnkou Sv. Kríža, ktorá bola posvätená 24. augusta 2000 z poverenia otca biskupa miestnym farárom a 15. augusta 2004 ju po obnovení posvätil košický biskup Mons. Bernard Bober.

Sestry
Kláštor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestry, ktoré tu pôsobili:
 
Sr. Mária Agáta Brutovská
Narodila sa 22. januára 1951 v Žakarovciach. Pochádza z 9 súrodencov. V roku 1968 vstúpila k Milosrdným sestrám Svätého Kríža v Matilda Hute. Popri zamestnaní absolvovala SZŠ v Levoči. Prvé sľuby mala v roku 1973 v Cerovej na sviatok Povýšenia Sv. Kríža.
Sestra Agáta, predstavená kláštora
Miesta pôsobenia
Od roku 1973 - 1980 pôsobila v Matilda Hute ako zdravotná sestra pri mentálne postihnutých deťoch.
Od roku 1980- 1986 v Trnave na chirurgickom oddelení.
Od roku 1986 -1990 v charitnom domove v Číži tiež ako zdravotná sestra.
V rokoch 1990- 1996 pôsobila na I . internej klinike v Bratislave.
Od roku 1996- 2002 ďalším miestom jej poslania bol kňazský dom v Spišskej Kapitule a tam pôsobila ako predstavená sestier a domu.
V októbri 2002 prišla do Hanušoviec nad Topľou ako predstavená sestier, vykonávala prácu opatrovateľky a kostolníčky.
V súčasnosti je predstavenou spoločenstva sestier a venuje sa ich potrebám, zároveň pomáha vo farnosti a kňazom.

Sr. Mária Theodózia Janíková

Narodila sa 19. mája 1974 v Nitre. Pochádza z 3 súrodencov. V roku 1988 – 1992 študovala na SEŠ v Nitre. Po ukončení strednej školy v auguste 1992 vstúpila do Inštitútu Milosrdných sestier sv. Kríža v Cerovej, kde začala rehoľnú formáciu. Študovala katolícku teológiu na Teologickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončila v r. 1999. V Spišskej Kapitule – v katedrále sv. Martina – 11. augusta 2001 na sviatok sv. Kláry zložila večné sľuby.

Sestra Theodózia

Miesta pôsobenia

Od 1995 – 1999 pracovala ako sociálna pracovníčka v Domove sociálnych služieb v Bojkovej.
Od 1999 – 2000 miesto pôsobenia v Cerovej, kde pracovala v kancelárii ako skladníčka a pokladníčka. Zároveň začala pracovať v katechéze. Vyučovala náboženstvo v Plaveckom Mikuláši, Prievaloch a Cerovej.
Od 2000 – 2002 pôsobila v Haniske ako katechétka. 20. augusta 2002 prišla do hanušovskej farnosti a pôsobí tu ako katechétka. Jeden rok učila v  Bystrom.
 
 
Sr. Mária Terézia Benedikta Majerčáková

Narodila sa 10. novembra 1979 v Kežmarku. Pochádza z 10 súrodencov. V roku 1994 – 1998 študovala na SZŠ – M. Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. V roku 1998 vstúpila do Inštitútu Milosrdných sestier Svätého Kríža, počas začiatočnej formácie, študovala na Trnavskej Univerzite na katedre Zdravotníctva a sociálnej práce v odbore misijná a charitatívne práca, ktorú ukončila v roku 2005. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2007 svoj život navždy odovzdala Bohu zložením večných sľubov.

Sestra Benedikta

Miesta pôsobenia
2002 – 2005 starostlivosť o staršie a choré sestry v spoločenstve v Cerovej.
2005 – 2006 opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť v kňazskom dome v Spišskej Kapitule.
Od augusta 2006 pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v miestnej rómskej komunite v Hanušovciach nad Topľou.

 

 
 
Spoločenstvo sa vo farnosti zameriava na katechizáciu detí a mládeže, venuje sa službe spojenej s udržiavaním kostola a objektu fary, angažuje sa v zdravotníctve, v sociálnej sfére – ošetrovanie a návštevy starých a chorých a tiež vypomáha pri pastorácii Rómov v Rómskom komunitnom centre. Sestry sa venujú prípravám liturgie v rôznych liturgických obdobiach – v advente organizujú roráty za účasti detí s lampášikmi, podieľajú sa na príprave Dobrej noviny počas Vianoc, neskôr organizujú karneval, výlety, letné tábory, duchovné obnovy, krížové cesty, pripravujú nástenky a mnoho iného.

Rehoľné sestry

 Okrem toho prezentujú život bl. sestry Zdenky prostredníctvom rôznych predstavení, či malých hier, a to aj mimo farnosti. Ponúkajú možnosť zúčastniť sa na slávení Eucharistie v Kaplnke Sv. Kríža v budove kláštora. Príchodom sestry Terézie Benedikty v r. 2006 sa vo farnosti rozvinula externá sociálna komunitná činnosť. Zahŕňa oblasť vzdelania, zdravia, hygieny, zamestnania, kvality života a bývania. Prioritou je práca s rodinou v konkrétnom prostredí. V popoludňajších hodinách sa sestra venuje doučovaniu detí – deti si píšu úlohy a pripravujú sa do školy. V piatok večer sa stretáva s rómskou mládežou v komunitnom centre v spolupráci s diakonom Mgr. Michalom Horvátom.

 

 

 

 

Prezentáciu v programe Power Point o pôsobení sestier si môžete stiahnuť Dokumenty

 

 

 

Ďalšie články...

  1. Farnosť
  2. Kňazi

Panoráma kostola Nanebovzatej Panny Márie v Hanušovciach

Webdizajn

Martin Antuš

Najlepšie Web stránky a E-shop.

Read More

Fotografické služby

Martin Antuš

Svadby-krsty-stužkové-Pr.Sv.Prijimania.

Read More